Công ty cổ phần
thực phẩm Thanh Hải - Ước Lễ

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHÀN THỰC PHẦN THANH HẢI
Sản xuất tại: Cơ sở sản xuất giò chả Thanh Hải
Địa chỉ: 771H15 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0438.646.038 - 0902.118.945 - 0923.426.789
Emnail: thanhhaiuocle@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ